اختلالات یادگیری در دانش آموزان همیشه با اختلالات بینایی همراه نیست , زیرا ممکن است عصبی یا مشتق از سایر اختلالات مانند نارساخوانی یا اختلال کاستی توجه / بیش‌فعالی باشند .این مطالعه بخشی از پروژه تحقیقاتی است که توسط دانشجوی دکتری و دانشگاه مهندسی عمران ، به همکاری با متخصصان علوم بینایی انجام شده‌ استاین پژوهش در تلاش برای درک تمایز مشکلات در عملکرد مدرسه است که ناشی از تغییرات  در پردازش اطلاعات مغز مانند نارساخوانی ، اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی  adhd )  ) است .

این مطالعه هنوز تکمیل‌ نشده است و براساس معیارهای استاندارد بین‌المللی و بر روی نمونه‌ای محدودی انجام شده است  . از آنجایی که حدود ۹۰ % از اطلاعاتی که به ما می‌رسد از طریق سیستم بینایی به دست می‌آید . با این حال ،  این نباید باعث شود که ما فکر کنیم که هر مشکل یادگیری لزوما ً به خاطر یک مشکل بینایی است . محققان اظهار داشتند که ما باید منشا این مشکل را با توصیه متخصصان بهداشت جویا شویم ، زیرا ممکن است به علت یک ناهنجاری بصری باشد یا نباشد.

با توجه به این تحقیق ، وجود مشکلات بینایی مانند آستیگماتیسم یا مشکلات هم‌گرایی ( دشواری در حرکت چشم‌ها به شیوه‌ای هماهنگ برای نگاه کردن به یک شی نزدیک ) و یا مشکلات واگرایی ،می‌تواند تکالیف مدرسه مانند خواندن و نوشتن را با مشکل روبرو کند . با این حال ، دیوید لین گفت که نباید این کودکان را با کودکانی که دچار مشکل خواندن و نوشتن هستند اشتباه بگیریم .

در مرحله اول پژوهش ، مروری انتقادی بر ادبیات علمی در خصوص مشکلات بینایی و یادگیری صورت گرفت و نتایجی که در آن‌ها ناهنجاری‌های بصری در این نوع بیماران مشاهده شد ، در همه موارد مشاهده نشد . مشکلات هماهنگی در انواع مختلف حرکات دو چشم مشاهده شده‌استدر بخش دوم پژوهش ، چهار گروه از بیماران  در مرکز بالینی ، گروه اول کودکان بدون مشکلات یادگیری و سه گروه دیگر مربوط به کودکان مبتلا به نارساخوانی ، اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی ، ارزیابی شدند .

تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از وجود الگوهای حرکتی با اشکال متفاوت در بیشتر گروه‌های بیماران با مشکلات یادگیری است .اما در همه موارد وجود ندارد . این تغییر باعث ایجاد مشکل یادگیری نمی‌شود ولی گاهی اوقات با شرایط مرتبط همراه است .

این مطالعه همچنین تفاوت کمی در شیوع مشکلات بین گروه کنترل و گروه ناتوانی یادگیری نشان می‌دهد . بر این اساس ، هیچ ناهنجاری بینایی در همه کودکان مبتلا به مشکلات یادگیری مانند نارساخوانی ، اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی وجود ندارد هر چند تمایل بیشتری به وجود تغییرات در حرکات و هم‌گرایی وجود دارد ، که این امر لزوم بررسی این ابعاد در این بیماران را ضروری می‌سازد .

 

لینک منبع