۱.کودکی که در یک گروه ۵ نفره یا بیشتر جدا از بچه ها همیشه بازی میکند و خودرا سرگرم یک وسیله میکند

 

۲.زمانی که کودک دروضعیت حمایت نشده درحال لم دادن و ولو شدن باشد، از لحاظ وضعیت بدنی ضعیف هستند

 

۳.کودکانی که در یک صف نمی توانند بایستند و یا اینکه از کوچکترین تماس بدنی آزار میبینند.

 

۴.کودکی که فقط با یک شیوه ویا یک وسیله بازی میکنند و علاقه ای به یادگیری بازی های جدید نداشته باشند.

 

۵.کودک از فعالیت های حرکتی پرهیز میکند.دربه دست گرفتن مداد،قیچی و دست ورزی اشیا مشکل دارد و نوعی دست و

پاچلفتگی در رفتارش مشاهده می شود.این کودکان به زودی خسته میشوند وتکلیف درحال انجام خودرا رها میکنند.

 

۶.کودک نسبت به همسن و سالان خودش ازلحاظ پوشیدن کت ،بستن بند کفش و بستن دکمه ها ضعیف تر است و نیاز به

حمایت دارد.

 

۷.کودک در انجام دادن پازل و یا پیدا کردن یک شی ء خاص در اتاق مشکل دارد.

 

۸.کودک به صورت عمدی اغلب درحال دویدن به سمت وسایل،افتادن روی زمین و شکستن اشیا می باشد و دیگران را اذیت

میکند.

 

۹.کودک معمولا ریسک بالایی در تصمیماتش دارد و عموما آگاهی از ایمنی و احتیاط در رفتارش به هیچ وجه وجود ندارد.

 

مجید نعیمی

کارشناس ارشد کاردرمانی