حرکات مفید و آزادانه دست ،بازو وساعد کودکان در زمانی اتفاق می افتد که عضلات تنه و گردن دارای ثبات و قدرت کافی باشند.درواقع عضلات اصلی ستون فقرات که ثبات دهنده هم نامیده میشوند،باید برای تمرینات مد نظر قرار گیرند.کنترل وضعیت بدنی به توانایی حفظ وضعیت بدن در حالت صاف وکشیده اطلاق می شود.بدون داشتن چنین مهارتی کودکان نمیتوانند حالت نشستن خوبی را پشت نمیکت مدارس تجربه کنند و سریعا خسته میشوند.همین خستگی میتواند دلیل بسیاری از شکایت های خانواده ها از بی توجهی فرزندانشان سرکلاس درس باشد.علاوه بران استفاده کاربردی از دست در فعالیت های روزمره زندگی کودک سخت تر خواهد بود.وقتی که کنترل وضعیت تنه وبه طورکلی اندام فوقانی در شرایط خوبی باشد فعالیت های پشت میزی در کودکان به خوبی انجام  میپذیرد.مهم ترین فعالیت های پشت میزی در کودکان به ترتیب اولویت، نوشتن و نقاشی کردن و قیچی کردن و کاردستی  درست کردن است.

شایان ذکر است که پیش نیاز حرکات ماهرانه در دست ،ثبات،قدرت وهماهنگی حرکت در شانه ها و ساعد و بازو می باشد که همه این موارد نیز با ثبات تنه و ستون فقرات حمایت میشود.درکنار ثبات در ساعد و شانه ها،ثبات در مچ دست میتواند مسبب حرکات ماهرانه انگشتان دست شود.

از این جهات است که یکی از موارد بسیار مهمی که کاردرمانگر در ارزیابی کودک مورد تاکیید قرار میدهد،وضعیت حرکتی ورشدی اندام فوقانی است.در این مورد هم همانند موارد قبلی،ارجاع به موقع و نیز مداخله به هنگام و همچنین ارزیابی های دوره ای مستمر میتواند از هزینه های آتی خانواده ها در قبال آموزش و پرورش کودکانشان کاسته و روند رشد عملکرد اورا تسهیل نماید.

از همین جهت هست که در کشورهای توسعه یافته که برنامه ریزی های بلند مدت برای جمعیت درحال رشد خود دارند رشته کاردرمانی از جایگاه ویژه ای برای این منظور برخوردار است.درکشور ما چون دیدگاه خیلی برنامه محور و توسعه محور نیست متخصصان کاردرمانی باید برای اطلاع رسانی جامعه بیشتر تلاش بکنند.