پراکسیا در کاردرمانی کودکان        

PRAXIS

تعریف پراکسیا:

روندی که در آن یک درس،یک مهارت و یا یک مفهوم فراگرفته شده،به انجام میرسد،تمرین میشود،تجسم میشود و یا اینکه به وقوع می پیوندد.این مهارت یک مهارت عملکردی در کودکان به حساب می آید که کاردرمانگر در ارزیابی خود از کودکان مورد توجه  قرار میدهد.معمولا اختلال در پراکسیا درکودکان اوتیسم،بیش فعالی ،اختلال یادگیری و تاخیر رشدی به وفور دیده میشود.این اختلال در بخش ذهنی کلینیک کاردرمانی آریان مورد توجه جدی قرار گرفته است.تمرینات ویژه پراکسیا توسط آقای نعیمی سرپرست علمی کلینیک کاردرمانی آریان تدوین شده و دراختیار کاردرمانگران قرار میگیرد.

همچنین این مفهوم به موارد ذیل نیز اطلاق می شود:

مشغولیت به یک ایده ،به کاربردن ایده،تمرین کردن یک ایده یا به وقوع پیوستن آن.این مفهوم بیشتر در علوم فلسفی،آموزشی و الهیات کاربرد دارد و فلاسفه بزرگ مانند کانت،مارکس وآگوستین در نظریاتشان از این مفهوم زیاد استفاده کرده اند.

مفهوم پراکسیا میتواند بیانگر نوعی تفکر انتقادی باشد که ترکیبی از عمل و عکس العمل در آن نهفته باشد.درواقع این پراکسیا میتواند تصاعدی از عملیات شناختی و جسمانی باشد:

 

۱.ابتدا عمل انجام میشود

۲.به تاثیرات آن عمل توجه میشود

۳.تجزیه و تحلیل نتایج آن عمل با واکنش نشان دادن به آن

۴.تغییر دادن و به روزرسانی مفاهیم و برنامه ها به دنبال عکس العمل به ان

۵.پیاده کردن این برنامه ها در عمل های بعدی

 

مواردی که در اینجا بیان شدند به کاردرمانگران برای طراحی تمرینات و فضای اموزشی در بیماران کمک خواهد نمود.این موارد هست که میتواند به  درمانگران،آموزگاران و اساتید در امر آموزش و درمان کمک کند.