در موقع حضور درجلسات کاردرمانی کودکم چه کاری باید انجام دهم؟


۱.آماده پاسخ به سوالات متخصص کاردرمانی درمورد کودک خود باشید

 

۲.اهداف خودراازحضوردرجلسه کاردرمانی به کاردرمانگر کودک خود بگویید.
 

۳.یک ساک همراه یا کوله پشتی برای خود بیاورید –امکان دارد برای انجام معاینه یا روند کاردرمانی لازم باشد تا کفش ها،جوراب ها،لباس و لوازم کودک خودرا ازتنش در بیاورید.
 

۴.لباس راحت تن کودک خود بکنید
 

۵.قبل از جلسه کاردرمانی غذای پرحجم و سنگین به کودک خود نخورانید
 

۶.با خود یک دفترچه بیاورید و همه توصیه های متخصص کاردرمانی را یاددشت کنید.
 

۷.زیاد در هنگام انجام جلسات درمانی صحبت نکنید
 

۸.درانتهای جلسات ازکاردرمانگر خود سوال کنید تا منابع اطلاعاتی بیشتری به شما معرفی کند