اختلال طیف اوتیسم یک نوع از اختلال رشدی و عدم واکنش در زمینه ی مهارتهای اجتماعی و نقایص شدید در ارتباطات بین فردی ، بازی ، روابط پیچیده تأخیر شدید یا نداشتن مهارتهای ارتباطی می باشد.

 میزان شیوع آن هشت نفر درهر ده هزار کودک و شروع آن پیش از سه سالگی است .این اختلال فراگیر است و تمام جنبه های عملکرد کودک از جمله مهارتهای اجتماعی، حرکتی، زبان، مهارتهای زندگی روزانه، کارکردهای اجرایی، شناخت اجتماعی و مهارتهای تحصیلی را تحت تأثیر خود قرار میدهد.

کودکان مبتلا به اوتیسم رفتارهای نامطلوبی مانند حرکات کلیشه ای، پرخاشگری و رفتارهای خودآزاری  از خود نشان می دهند. حساسیت کم یا زیاد به محرکهای شنوایی، بویایی، لامسه و بینایی اغلب در کودکان مبتلا به اوتیسم گزارش شده است که این نشان میدهد کودکان مبتلا به اوتیسم در پردازش اطلاعات حسی دچار اختلال هستند، لذا به محرکات حسی پاسخ های غیر طبیعی نشان میدهند  .

با توجه به مشکلات  کودکان مبتلا به اوتیسم  رویکردها و روشهای گوناگونی برای درمان کودکان مبتلا به اوتیسم مطرح شده است. در بین درمانها میتوان به رویکرد یکپارچگی حسی آیرز (1۹۷۹ )اشاره کرد . این درمان اغلب برای بهبود اختلال پردازش حسی در کودکان مبتلا به اوتیسم به کار گرفته میشود.

درمان یکپارچگی حسی یک فرآیند عصب شناختی است که مستلزم ساماندهی احساسات از گیرندههای اصلی و کلیدی برای استفاده در فعالیتهای روزمره است . درمان یکپارچگی حسی آیرز رویکردی رایج برای کودکان با اختلالات مربوط به پردازش حسی است. عناصر اصلی مداخلات درمان یکپارچگی حسی عبارتند از:

 

  • ایجاد ظرفیتهای حسی
  •  
  • ارتقای موفقیت کودک
  •  
  • ایجاد اطمینان  در زمینٔه امنیت فیزیکی
  •  
  • کمک در زمینٔه خودسازماندهی
  •  
  • پرورش اتحاد درمانی

 

 تمرینهای حرکتی میتواند منجر به کاهش رفتارهای کلیشه ای، افزایش پاسخهای مناسب و نیز افزایش تعاملات اجتماعی شود.

مؤثربودن رویکرد یکپارچگی تمرینات حسی -حرکتی در درمان کودکان مبتلا به اوتیسم در پژوهشهای متعددی تأیید شده است. باتوجه به روند رو به افزایش میزان شیوع اوتیسم و نگرانی والدین از وضعیت و میزان بهبود فرزندشان و همچنین اهمیت درمان فشرده در سالهای اول زندگی و کاهش تحمیل هزینه های سنگین بر خانواده و جامعه، ارزیابی و درمان کودک اوتیستیک ، بلافاصله بعد از تشخیص ضروری به نظر میرسد.

 

 نتیجه گیری

 

نتایج پژوهش ها نشان داده است که درمان یکپارچگی حسی-حرکتی در کاهش علائم کودکان اوتیسم مؤثر بوده است، همچنین اُفتی که در مرحلٔه پیگیری در مقایسه با مرحلٔه درمان مشاهده میشود نشان دهنده این است که باید تعداد جلسات کاردرمانی را افزایش داد تا رژیم حسی کودک کامل شود و به نتیجٔه مطلوب برسد.

 

 

لینک منبع