استئوآرتریت زانو  (آرتروز زانو ) یکی از علل شایع درد مفاصل است . شدت این بیماری در ناتوانی جسمی ( نیاز به کمک در راه رفتن یا بالا رفتن از پله‌ها ) می‌باشد که نسبت به دیگر بیماری ها در افراد مسن بیشتر است . اگرچه دستورالعمل‌های پزشکی توصیه می‌کنند که فعالیت‌های بدنی و برنامه‌های خودمدیریتی برای کاهش ناتوانی ناشی از استئوآرتریت ، اغلب به داروها و جراحی محدود می‌شود این مطالعه با هدف بررسی میزان اثربخشی کاردرمانی و درمان شناختی - رفتاری برای ارتقای عملکرد جسمانی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو صورت گرفته است.در این مطالعه 50 نفر به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و با استفاده از تحلیل کوواریانس بررسی شدند . نتایج داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد .این مطالعات نشان داد که برنامه شناختی - رفتاری برای افراد مبتلا به استئوآرتریت که  توسط کاردرمانگران اجرا شده بود، به بهبود عملکرد جسمانی کمک کرد .

درمان شناختی - رفتاری یک رویکرد روان‌شناختی مبتنی بر شواهد برای خود مدیریتی است که می‌تواند به افراد مبتلا به درد مزمن در بهبود عملکرد روانی و جسمانی و پیش‌گیری از معلولیت کمک کند . این برنامه نه تنها شامل آموزش بلکه تمرین و نظارت بر رفتارهای بهداشتی ، با تمرکز بر فعالیت فیزیکی و کسب آرامش است . کاردرمانی در زمینه درمان شناختی - رفتاری در افراد مبتلا به ورم مفاصل ، اثرات مفیدی بر کاهش درد ، اضطراب ، افسردگی و بهبود عملکرد جسمانی را نشان می‌دهد .متخصصان کاردرمانی می ‌توانند ناتوانی مرتبط با استئو آرتریت را با رویکرد درمان شناختی – رفتاری در بیماران درمان کنند .

در مطالعه قبلی , بیمارانی که ازخدمات کاردرمانی استفاده می‌کردند ، بهبود معناداری در درد و عملکرد جسمانی نسبت به گروه کنترل داشتند . در این پژوهش محققان این خدمات را به افراد مبتلا به استئوآرتریت پیشنهاد کردند . کاردرمانگران به صورت انفرادی با شرکت کنندگان در جلساته آموزشی هشت ساعته کار کردند . کاردرمانگران به شرکت کنندگان آموزش دادند تا از راهبردهای شناختی و رفتاری برای افزایش مشارکت در فعالیت‌های ضروری ، با هدف کلی بهبود عملکرد جسمانی ، استفاده کنند . آن‌ها همچنین به شرکت کنندگان در غلبه بر موانع استفاده از مهارت‌های خود مدیریتی کمک کردند .

 

 

 

 

در کاردرمانی با تلفیق اصول شناختی – رفتاری ،کمک به مردم برای مدیریت بیماری و افزایش عملکرد از طریق آموزش راهبردهای رفتاری  در برنامه روزانه فرد جای می‌گیرد. مداخلات کاردرمانی به صورت فردی وگروهی انجام می شود و فرصتی را برای تسهیل درمان این بیماری ایجاد میکند. این مطالعه ارزش بالقوه ارائه مداخلات مبتنی بر cbt را در زمینه توان‌بخشی و کاردرمانی نشان می‌دهد .

 

نتیجه‌گیری

 

دستورالعمل‌های مبتنی بر شواهد ، رویکرد شناختی - رفتاری را برای درمان استئوآرتریت پیشنهاد می‌کنند . کاردرمانی با یک برنامه درمانی شناختی - رفتاری برای درمان بیماران مبتلا به آرتروزموثراست . محققان در نظر دارند یک آزمایش بالینی بزرگ‌تر را طراحی کنند که تعاملات ، تغییرات را در بازخورد بیماران مبتلا به استئوآرتریت با یک برنامه درمانی سنتی مقایسه کند .

 

 

لینک منبع