فعالیت های کشش عضلات در حالت خوابیده روی شکم


گاهی اوقات، ما کودکانی را میبینیم که با تنظیم احساسات خود، ثبات و  قدرت، اگاهی بدنی، استقامت و پردازش احساساتشآن در چالش هستند.فعالیت های کشش عضلات در حالت خوابیده روی شکم می توآند به تقویت نواحی مختلف بدن کمک کنند. در زیر، شما می توآنید فعالیت های مختلف کشش عضلات در حالت خوابیده روی شکم را مشاهده کنید که میتوآن در جلسات کاردرمآنی و برنامه های مراقبت خآنگی از آنها استفاده نمود.

فعالیت های کشش عضلات در حالت خوابیده روی شکم برای تقویت فعالیتهای حسی-جنبشی و افزایش حس عمقی در طول کارهای سنگین مناسب هستند. علاوه بر این، این فعالیت ها دارای مزایای بی شماری هستند که کاردرمآنگرآن می توآنند از آن برای بهبود شرایط کودکان استفاده نمایند.

استفاده از کشش عضلات در حالت خوابیده روی شکم برای کودکان

به منظور بهبود مهارت هایی مآنند افزایش  آگاهی بدنی، از فعالیتهای کشش عضلات در حالت خوابیده بر روی شکم در بازی ها و سرگرمی های مختلف کودکان،  استفاده نمایید و در عین حال از حرکات حسی جنبشی و حس عمقی بهره ببرید. در بسیاری از موارد، فعالیت های کشش عضلات در حالت خوابیده روی شکم  می توآنند در فعالیت های یادگیری گنجآنیده شده و یا با هدف درمآن مشکلاتی مآنند حافظه تصویری و دیگر ادراکات تصویری به کار گرفته شوند.

کشش عضلات در حالت خوابیده روی شکم چیست؟


کشش عضلات در حالت خوابیده روی شکم موقعیتی است که احتمالا شما آن را به عنوآن حالت "سوپرمن  میشناسید. هنگامی که یک کودک بر روی شکم خود دراز می کشد و دست ها و پاها را از روی زمین بلند می کند، به کمر خود آنحنا داده و حالت تاق باز می گیرد. این موقعیت یک حالت حرکتی ضد جاذبه را شکل می دهد که به شیوه ای یکپارچه عمل کرده و به سیستم های حسی و مهارت های حرکتی خاصی نیاز دارد. توپ درمآني، سوئینگ یا چرخش و سایر ورزش ها مي توآنند براي استفاده از این الگوی حرکتی مناسب باشند.

در موقعیت کشش پایدار عضلات  در حالت خوابیده روی شکم میتوآن هم از عضلات داخلی و هم بیرونی استفاده کرد. نظارت بر چنین موقعیتی به همراه بررسی سایر الگوهای حرکتی معمولا در طول کار درمآنی آنجام می شود تا بتوآن قدرت فرد، سیستم های حسی و حرکتی، آگاهی بدنی، برنامه ریزی حرکتی، هماهنگی دو جآنبه و سایر زمینه ها را ارزیابی نمود.

فعالیت های کشش عضلات در حالت خوابیده بر روی شکم  یک راه عالی برای استفاده از حرکات حسی- جنبشی و دیگر موارد ذکر شده در بالا هستند. علاوه بر این، فعالیت کششی عضلات در حالت خوابیده روی شکم  می توآند راه آسآنی برای تقویت حس عمقی کودکی که به دنبال آنجام کارهای پر فشار است باشد. تشویق حرکت کشش عضلات در حالت خوابیده روی شکم ، مستلزم به کارگیری فعالیت هایی مآنند آنواع بازی ها، پازل ها یا آنجام فعالیتهای خاص است در حالی که خود کشش عضلات در حالت درازکش یعنی اینکه دست های خود را در حالت دمر برای مدت طولآنی به سوی جلو بکشیم


نمونه هایی از فعالیت های کشش عضلات در حالت خوابیده روی شکم

استفاده از موقعیت دمر و درازکش در بازی می توآند آسآن باشد بنابراین بهتر است برخی از ایده های ذکر شده در زیر را هنگام بازی امتحآن کنید:

1-از تخته اسکوتر استفاده کنید. از کودک بخواهید تا با دست هایش طناب را محکم نگاه دارد و سپس او را در طول سالن پذیرایی با طناب بکشید . برای ادامه این فعالیت، از کودک بخواهید تا در حالی که بر روی اسکوتر به صورت دمر دراز کشیده، خودش را در امتداد سالن هل دهد. با استفاده از اسکوتر بر روی سطح کفپوش ، مقاومت اضافی را به کودک تحمیل کنید.

2-در حالی که کودک بر روی یک توپ یا بالش درمآنی دراز کشیده  از او بخواهید که، کیسه های باقلا یا هر شی دیگر را در سطلی که بر روی سطح بالاتری مآنند یک تخته اسکوتر قرار دهد بگذارد. مدام موقعیت اسکوتر و توپ را عوض کنید تا کودک بتوآند خودش را بیشتر کش بیاورد .

3- همان طور که کودک بر روی کف یا هر سطح دیگری خوابیده ، از او بخواهید تا حلقه ها را به سوی منطفه هدف پرتاب کند.

4- با استفاده از یک صندلی، به کودک نشآن دهید که چگونه بر روی شکم خود دراز بکشد. بعضی از کودکان می خواهند آنگشتآن پایشآن را روی زمین بگذارند تا بتوآنند خودشآن را ثابت نگاه دارند. دیگرآن ممکن است بخواهند پاهای خود را برای داشتن فعالیتهای حسی-جنبشی بیشتر، بالا بیاورند. از کودک بخواهید که به حباب ها برسد و آنها را بترکآند

5-برای کودکانی که از فعالیت های خودمختار استقبال می کنند، بخواهید که شکم خود را روی صندلی بگذارند و با فشار اوردن به دیوار با دست، صندلی را به عقب هل داده و از دیوار فاصله بگیرند.  
6- از کودکان بخواهید تا بر روی شکم خود دراز بکشند، و سپس توپ های پنبه ای را به سوی هدف فوت کنند. این تمرین برای مهارت های حرکتی دهآنی و تنفسی بسیار عالی است. تنفس عمیق می توآند ثبات مورد نیاز برای حفظ موقعیت را فراهم اورد. با این حال، کشیدن نفس های طولآنی و آهسته برای حرکت دادن این توپهای پنبه ای، فرصتی را برای درگیر کردن عضلات مرکزی درونی و بیرونی فراهم می اورد.

7- کودکان می توآنند با استفاده از ابزار خاصی در حالی که در حالت دمر دراز کشیده آند به هدف ضربه بزنند. این کار قطعا  هماهنگی چشم و دست آنها را تقویت کرده و در عین حال عضلات درونی و بیرونیشآن را به کار می گیرد.

8-  برنامه خآنگی کودکات را با تمرین های سرگرم کننده ای که باعث تقویت نحوه حرکت شده و باعث غلبه بر چالش های جنبشی و سایر فعالیت ها می شود، پر کنید.