برای پدر و مادرانی که فرزندان نافرمان دارند

براساس بررسی هایی که روی کودکان دچار مشکلات رفتاری انجام داده ایم،دریافتیم که اگر والدین شیوه دستور دادن خود به فرزندشان را عوض کنند،فرزندشان از جهت حرف شنوی، خیلی تغییر خواهد کرد.وقتی می خواهید دستور بدهید حتما نکات ذیل را رعایت کنید:

1.اطمینان یابید منظورتان دقیقا همان است که می گویید.یعنی دستوری ندهید که منظورتان رعایت کامل آن نباشد.وقتی تقاضایی می کنیدپیامد های مناسبی برای آن در نظر بگیرید که نشانگر منظورتان باشد.

2.دستورتان را به صورت سوءال یا لطف مطرح نکنید.دستورتان را ساده ،صریح و با لحن جدی بیان کنید.

 

3.در یک لحظه چند دستور ندهید.اکثر کودکان دریک لحظه فقط یک یا دو دستور را می توانند بفهمند.وقتی که کاری را که توقع انجامش را دارید سخت ودشوار است آن را خرد کنید وهر بار یک جزء آن را بخواهید.

4.مطمئن شوید فرزندتتان به شما توجه کافی دارد.اطمینان یابید که فرزندتان به شما نگاه می کند و به شما خوب نیز گوش می کند.در غیر این صورت اورا به آرامی به طرف خود برگردانید.

5.عواملی که باعث حواسپرتی کودک می شود را از اطراف کودک بردارید.یکی از اشتباهات رایج والدین آن است که وقتی تلویزیون را ،ضبط یا ویدیوروشن است دستور می دهند.آنها نباید از فرزندشان توقع داشته باشد که کامل به دستورشان توجه نماید.قبل از دستور دادن به فرزندتان،خودتان یا فرزندتان دستگاه را خاموش کند.

6.از فرزندتان بخواهید که دستور شما را تکرار کند.این عمل در مورد هر درخواستی باید انجام شود ولی وقتی شک دارید فرزندتان دستور شما را شنیده و یا فهمیده باشد، می توانید به آن متوسل شوید .همچنین در مورد کودکانی که کم توجه اند ،تکرار دستور ظاهرا اجرای آن را افزایش می دهد.

مجید نعیمی منبع: بارکلی(1987)کودکان نا فرمان:تکالیف والدین-معلمان.ص 43.