به نام خدا

بستن بند کفش در کودکان مهارت بستن بند کفش در کودکان ،می تواند به عنوان یک عامل مهم در شناسایی مهارت های سطح بالای کودک مورد تاکیید و پیگیری باشد.کودکی که میتواند خودش بند کفشش را ببندد از دیگر کودکان همسن خود اعتماد به نفس بیشتری خواهد داشت و قطعا در دیگر چالش های پیش رویش هم موفق تر عمل خواهد کرد.اما ذکر این مساله هم ضروری است که یادگیری بستن بند کفش هم آسان نیست.

این فرآیند هم توسط متخصصین کاردرمانی تسهیل میشود.درواقع در اینجا کاردرمانگر کودکان ،فعالیت بستن بند کفش را به مهارت های پیش نیاز آن تبدیل میکند و پس از آن سعی میکند کودک را در موقعیت واقعی و با ایجاد مفهوم  just right challengeبه کودک کمک خواهد نمود.برای بستن بند کفش مهارت های ذیل باید تقویت یا ایجاد شوند :

۱.قدرت حرکات ظریف ۲.تمایز لمسی انگشتان

۲.تمایز بین دونقطه

۳.هماهنگی دوطرفه اندام

۴.مهارت عبور از خط وسط

۵.برنامه ریزی ذهنی عملی

۶.قدرت توالی ذهنی

۷.ادراک بینایی

۸.هماهنگی دیداری حرکتی

۹.توجه و تمرکز

۱۰مهارت خود تنظیمی رفتار همه این مهارت ها باید قبل از آموزش بستن بند کفش توسط کاردرمانگر ارزیابی و برایش مداخلاتی در نظر گرفته شود.

البته انجام شدن این فرآیند زیاد طول نمیکشد و مهم ترین عامل ارزیابی سطح رشد مهارت ها به نسبت سن کودک است. از راهکارهایی که کاردرمانگران کودکان برای شروع بستن بند کفش با کودکان از آن استفاده میکنند،استفاده از بندهای با رنگ متضاد برای بستن کفش می باشد.این میتواند در فراگیری مهارت بستن بند کفش به کودک کمک کند.

تالیف: مجید نعیمی

کارشناس ارشد کاردرمانی