اختلال مهارت های خودسازمان دهی در کودکان اوتیسم

سازماندهی موفقیت آمیز زمانی حاصل می شود که کودک بتواند به طور همزمان اعضا و حرکات بدن و محیط اطرافش را با همدیگر هماهنگ بکند

 

 

اختلال مهارت های خودسازمان دهی در کودکان اوتیسم سازماندهی موفقیت آمیز زمانی حاصل می شود که کودک بتواند به طور همزمان اعضا و حرکات بدن و محیط اطرافش را با همدیگر هماهنگ بکند. به عنوان مثال، با نشستن به درستی روی صندلی و تنظیم کتاب ها و قلم ها روی میز روی جلوی آنها. وظایف مانند این نیاز به برنامه ریزی پیشرفته سیستم حرکتی و مهارت های توالی ذهنی دارد. کودکانی که با اختلال خود سازماندهی مبارزه می کنند، ممکن است اغلب چیزها را از دست بدهند و به طور کلی عجیب و غریب ظاهر می شوند، که می تواند اعتماد به نفس آنها را کاهش دهد و مانع مشارکت آنها در کارهای روزمره شود.

کارشناسان کاردرمانی در حال تلاش برای بهبود توانایی آنها در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های روزانه خود هستند توسعه دوران کودکی پیچیده است و همه کودکان با سرعت یکسانی حرکت نمی کنند، اما برخی از دلایل رایج که والدین با نگرانی درباره مهارت های سازمان فرزندشان با ما تماس می گیرند شامل موارد ذیل میباشد:

۱.کندی در حاضر شدن برای رفتن به بیرون

۲.مدام نیاز به راهنمایی برای انجام کارها و یا تکمیل آنها دارند

۳.اغلب وسایلشان را گم میکنند

۴.اختلال بارز در تمرکز کردن و دوری از تحریکات مزاحم دارند

۵.ناتوانی در آماده کردن کیف مدرسه

۶.ناتوانی در اجرای آنچه دستور معلم در مدرسه به عنوان تکلیف بوده است.