انتظارمی‌رود مشکلات پردازش حسی، که معمولاً در طیف اختلالات اوتیسم  رخ می‌دهد،  بر سلامت روان مراقبین  ASD تاٍیر منفی بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین مشکلات پردازش حسی در کودکان مبتلا به اوتیسم و سلامت روان مراقبین ASD می باشد.

مواد و روش ها

در مجموع ۷۰۷ مراقب اولیه ( مادران در مطالعه حاضر )و فرزندان آنها با(ASD)  با محدوده سنیه ۴تا۱۸ سال در این مطالعه شرکت کردند. مشکلات پردازش حسی با استفاده از مشخصات حسی کوتاه، شاخص گذاری شدند و سلامت روانی مراقبین اولیه با استفاده از پرسشنامه عمومی بهداشت(GHQ12) نشانه گذاری شد.

 


نتیجه

نمرات بالاتر در مورد فیلتراسیون شنوایی در مقایسه با (SSP) با سلامت روان مراقبین اولیه  پس از تعدیل شدت علائم ASD مرتبط بود.  تجزیه و تحلیل دو گروه سنی,  کودکان(4-10 ساله) و یک گروه سنی نوجوانان( 11-18 ساله)، نشان داد که نمره بالاتر  با سلامت روانی ضعیف مراقبین اولیه در کودکان  مرتبط بود، در حالیکه فقط نمرات بالاتر در فیلتر کردن شنوایی با سلامت روانی ضعیف مراقبین اولیه در نوجوانان همراه بود.

 

نتیجه گیری

یافته ها نشان می دهد که مراقبین اولیه کودکان مبتلا به اوتیسم نه تنهانیازمند تمرکز بر روابط اجتماعی و ارتباطی کودک هستند بلکه  مشکلات پردازش حسی خاص خود را  نیز دارند.

 

لینک منبع