زمینه

ایجاد تعامل مثبت بین نوزادان نارس و مادران آن‌ها  همواره به عنوان یک چالش شناخته می‌شود زیرا تسکین دادن و مراقبت کردن از کودکان نارس سخت و دشوار است. با این حال، دانسته های کمی در مورد اینکه چگونه نوزادان در مکان طبیعی خود رشد میکنند , چه زمانی مادر و نوزاد به حمایت و مراقبت در خانه نیاز دارند و در مورد اتفاقاتی که  برای تعامل مادر – نوزاد نارس رخ می‌دهد  وجود دارد.  این مطالعه با هدف و بررسی تغییرات در تعامل مادر و نوزادان نارس ومادرانی که خدمات کاردرمانی را برای نوزادان  نارس دریافت کرده‌اند.

 

مواد و روش ها

ما ویدئویی از تعامل 12 نفرازمادران و نوزادان نارس را در طی یک بازی آزاد و تغذیه با قراردادن نوزادان برای حرکات مختلف ثبت کردیم. مادران پس از بررسی فیلم ضبط شده در مصاحبه میدانی شرکت کردند. شش ماه  بعد هر گروه  ضبط ویدئو و مصاحبه را تکرار کردند. علاوه بر این از مادران چینی زبان با کودکان سالم در گروه های تمرکزمصاحبه کردند.

یافته های گروه تمرکزتاثیر فرهنگ در مراقبت را به ما نشان دادند.

 

نتایج

یافته‌ها نشان داده است که کیفیت تعامل به واسطه باورها و اعتقادات فرهنگی خاصی شکل می‌گیرد. برای این مفهوم،   رفتارهای نوزادی که مادر را تحریک می‌کند و مادری که واکنش نشان دهد با هم در تعامل است. کاردرمانگر نقش موثری در پشتیبانی از آنها را بازی می‌کندو هماهنگی  گروه های دو عضوی را تسهیل می‌بخشد. این مطالعه یک مفهوم‌ جدید را ارائه می‌دهد که به ما این امکان را می‌دهد که فرآیند تغییر در تعامل مادر - نوزاد و  نوزادان نارس -  مادرشان را در زمینه‌های مختلف و ارزش‌های فرهنگی و محیط مراقبتی ایجاد کنیم.

 

لینک منبع