شرح استفاده از درمان فیزیوتراپی (PT) وکاردرمانی (OT) در بخش مراقبت های ویژه بخش کودکان  (PICU)

 

مواد و روش ها

 ما کودکان 1 - 18 ساله را به مدت یک هفته مورد بررسی قرار دادیم و که به مدت 3 روز به مراقبت های بالینی((PICUمراجعه کردند. در طول این مدت مشخصات بیمار، جزئیات جلسات فیزیوتراپیPT و  کاردرمانی OT و رویدادهای ناخواسته جمع آوری شد.  برای تعیین عوامل مرتبط با دریافت مشاوره PT, و OT با تحلیل گرایش و رگرسیون  وبرای عوامل مرتبط با نتیجه، یک پسرفت منطقی چند متغيره انجام شد.

 

نتیجه

از 138 کودک مورد مطالعه 40 نفر (29%) مشاوره PT و OT دریافت کردند.  خدمات پس از پذیرش PICU، 10 ± 9.6 (میانگین ± انحراف معیار) آغاز شد.  محدوده حركت (83٪) شايع ترين درمان بود و 28٪ بيماران تحت درمان قرار گرفتند. 

63 جلسه از 297 جلسه (21.5٪) تعلیق و 7 جلسه (2.4٪) جلسه به دلیل بی ثباتی فیزیولوژیک و بدون عوارض جدی ناشی از آن پایان یافت.  كودكانی كهPT و OTدریافت كردند وبالاترین سن را داشتند ، بیشتر به داروهای مسدود كننده عصبی موكوس مراجعه می كردند و امتیازات POPC قبل از PICU كمتر بود ( p <0.05). همه داده ها برای اطلاع ازاثربخشی درمان های توانبخشی آغاز شده در ICU برای بهبود نتیجه کودکان مبتلا به بیماری بسیار ضروری است.

 

لینک منبع