خدمات کاردرمانی بر افزایش مشارکت کودکان در فعالیت های روزمره زندگی شامل غذا خوردن لباس پوشیدن تحریک اجتماعی والبته آموزش تفریح و بازی تمرکز دارد. برای یک فرد مراجعه کننده نیازها و اهداف مورد نظر و اولویت ها توسط فرد درمانگر مشخص خواهد شد.

خدمات کاردرمانی برای افراد مبتلا به اوتیسم شامل ارزیابی اولیه مداخلات به اندازه گیری نتایج وابسته می‌باشد که در طول فرآیند درمان همکاری با کودک و بزرگسال مبتلا به اوتیسم با خانواده با مراقبین با معلمان و حامیان دیگر برای درک بیشتر تجربیات زندگی روزمره ضروری است و کسانی که با فرد مراجعه کننده در تماس هستند برای کاردرمانی اهمیت بسیار زیادی دارد.

فرایند ارزیابی کاردرمانی طوری طراحی شده تا در مهارتهای فردی را فرد به فرد مراجعه کننده به دست بیاورد همچنین مراجعه کننده باید بتواند نقاط قوت و ضعف خود را در حالی که مشغول انجام فعالیت‌های روزمره است متوجه بشود فرایند مداخله کاردرمانی دقیقا بر اساس نتایج ارزیابی اولیه می باشدو با انواع استراتژی ها و تکنیک هایی که به فرد کمک می‌کند، مشخص می‌شود.مراجعین می‌توانند برای شرکت در فعالیت‌های روزمره از طریق بهبود عملکرد و انطباق با رفتار با کاردرمانگر خود مشورت کنند .مشارکت در فعالیت های روزمره زندگی معنی دار برای کاردرمانگران بسیار اهمیت دارد همچنین رضایت شخصی بهبود سلامت و سلامتی و انتقال موفق به شرایط بیرونی برای کار در آنهابسیار مهم است.