پردازش حسی غیرمعمول در طیف اختلالات مربوط  به اوتیسم جای میگیرد. هدف از این بررسی ، رابطه سیستماتیک بین پردازش حسی ، سازگاری رفتاری و مهارت درتوجه کودکان اوتیسم است. دستورالعمل PRISMA و جستجو های انجام شده  Medline، PsychInfo و Eric  در میان 12 مطالعه مربوط به پردازش حسی انتخاب شد، هفت تحقیق در مورد  ارتباط با رفتارهای انطباقی  ​​و پنج تحقیق در مورد دقت و توجه است .

 بسته به نوع مطالعه، پردازش حسی غیرمعمول در 82 تا 97 درصد شرکت کنندگان مبتلا به اوتیسم  گزارش داده  شده که این بررسی تأثیر قابل توجهی از اختلالات حسی در سازگاری و ارتباط بین پردازش حسی و مهارت های توجه کشف شده است.تحقیقات به ارتباط متقابل بین پردازش حسی و مهارت‌های ادراکی منتهج شده است. تحقیقات کنونی بسیار محدود به این است که به طور قطعی مسیر این تعاملات را به پایان برساند و می توان گفت نظریه‌های مربوط به عملکرد هوشمند، متناقض هستند.

 

 لینک منبع