ارتباط بین محیط خانه، کار و رفاه در ارتباط با تجربه های زندگی سه خانواده با کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مورد بررسی قرار گرفت. هر خانواده با جابجایی یا تطبیق خانه خود یک اتاق اضافی به فرزند اوتیسم خود تخصیص داده است. این پروژه از خاطرات و مصاحبه های ثبت شده استفاده کرد تا درک عمیق از نحوه استفاده از اتاق را به دست آورد، به این معنی که خانواده به این فضای اضافی و تاثیر آن بر مشاغل کاری بستگی دارد.

این مطالعه کمک می کند تا یک درک نظری از اهمیت ایجاد فضای مناسب بین افراد مبتلا به اختلالات رشد و محیط خانه  بوجود بیاید. این استدلال کمک می کند  تا  فضای خانه در رفتار کودکان مبتلا به اوتیسم   و سطح استرس والدین و مشاغل شغلی همه اعضای خانواده آنها تاثیر بگذارد و بر اهمیت فضای کافی در خانه برای کودکان مبتلا به اوتیسم و خانواده های آنان تأکید دارد. 

 لینک منبع.