مطالعه حاضر با هدف اثرات  درمان حسی یکپارچه  و مداخلات رفتاری بر میزان رفتار خودآزاری (SIB) در یک پسر 9 ساله مبتلا به تشخیص اوتیسم  مورد بررسی شد. تجزیه و تحلیل کاربردی ، برای شناسایی  بی ثباتی هایی که  رفتار خودآزاری را حفظ می کند انجام شد. این تجزیه و تحلیل نشان داد که ((SIB در اثر فرار و یا اجتناب از موقعیت درخواست شده ، رفتارهای منفی حفظ می شود. یک درمان ادغام حسی و یک مداخله رفتاری در یک طرح درمان های متناوب مقایسه شد. نتایج این مطالعه به وضوح نشان می دهد که مداخلات رفتاری در کاهش  رفتار خود-آزاریSIB نسبت به درمان حسی یکپارچه موثر بوده است. در نتیجه ، بهترین مرحله درمان،  به تنهایی مداخله رفتاری انجام شد و کاهش بیشتری در رفتار خودآزاری SIB)) کودکان اوتیسم مشاهده شد.

برای اطلاعات بیشتر به لینک منبع مراجعه کنید.