کم توجهی ،بیش فعالی به عنوان یک مشکل جدی برای روانپزشکان، روانشناسان، والدین و معلمان شده است. از آنجا که این ویژگی های رفتاری کودکان مانند معلولیت در مهارت حرکتی، نقص توجه، ناتوانی در یادگیری، پرخاشگری، مشکلات تحصیلی،تحریک حرکتی بحران اساسی برای والدین، همسالان  داشته است .این ویژگی ها نیز به روند تکامل کودک، توانایی ذهنی و مهارت های اجتماعی عاطفی آسیب می رساند. مطالعه دیگری نشان داد که بازی درمانی نقش مثبتی بر مشکلات داخلی در بروز رفتارهای رفتاری، از بین رفتن مشکلات رفتاری، خودپنداره، افسردگی خودکارآمدی، اضطراب و تطابق درمانی دارد در این تحقیق، 15 تکنیک مبتنی بر بازی شناختی- رفتاری درمانی استفاده می کند.

این تحقیق همچنین اثبات کرد که بازی درمانی بر روی حل مشکلات کودکان طی 7 ماه تأثیر می گذارد. بازی درمانی افزایش سطح عملکرد و توانایی های خود را تا زمانی که رفتار اجتماعی قابل قبول شود . همچنین باعث کنترل تکانشگری آنها می شود نقش بازی شناختی در یادگیری نقش مهمی در درمان این اختلال دارد.این تحقیق جنبه های زیر را مورد بررسی قرار می دهد: 1) بازی درمانی به کاهش کودک مبتلا به بیش فعالی منجر می شود. 2) بازی درمانی منجر به افزایش توجه کودکان مبتلا به  بیش فعالی می شود.

برای اطلاعات بیشتر به لینک منبع مراجعه کنید.