هدف از این مطالعه اثربخشی مدل سازی تصویر متحرک (VM)  در کودکان اوتیسم بررسی شد که در ترویج کسب و بهینه سازی توجه مشترک و مشارکت اجتماعی در اختلال طیف اوتیسم کودکان اثربخش بوده است. شرکت کنندگان شامل شش کودک که در سن 7 تا 11 سالگی هستند و هر کدام با اختلالات طیف اوتیسم مواجه هستند. برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، یک طرح پایه چند گانه در میان شرکت کنندگان مورد استفاده قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل دیداری این نتایج نشان می دهد که مهارت های هدف هر دو را به سرعت در کلیه محیط  و افراد  قرار می گیرد. علاوه بر این، مراقبین گزارش دادند که VM تصویر متحرک یک درمان صحیح اجتماعی بود. یافته ها در  چندین موارد مهم  نشان می دهد استفاده از  VMتصویر متحرک به عنوان یک مداخله است. مهمتر از همه، مدل سازی ویدئویی متحرک ممکن است به ایجاد سریع توجه مشترک و مشارکت اجتماعی کمک کند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک منبع مراجعه کنید.