پروانه دفتر کار گفتاردرمانی

عنوان مدرک


پروانه دفتر کار گفتاردرمانی

توضیحات


پروانه دفتر کار ، گفتاردرمانی به خانم ساناز دهقانی دارنده مدرک کارشناسی ارشد گفتاردرمانی با شماره نظام پزشکی  گ_1007  از جانب آقای دکتر علی اصغر پیوندی رئیس نظام پزشکی ایران و آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی سرپرست سازمان اعطا شده است .

 

تاریخ

1397/11/23