آیا آلودگی ارتباطی با ابتلا بیماری اوتیسم دارد

 

در مطالعه ای که در شهر شانگهای توسط دانشگاه موناش انجام شد و این مطالعه روی کودکان از تولد تا سه سالگی شان انجام شد مشخص شد که در معرض قرار گرفتن ذرات ریز و ریز گردها که از وسایل نقلیه خارج می شود آلودگی های صنعتی و دیگر منابع آلودگی بیرونی ،می‌تواند ریسک ابتلا به بیماری اوتیسم را تا ۷۸ درصد بالاتر ببرد
 

این مطالعه بر روی ۱۲۴ کودک اوتیستیک در مقایسه با ۱۲۴۰ کودک سالم به عنوان گروه کنترل در ۹ سال مداوم انجام شد تا بتواند ارتباط بین آلودگی هوا و ابتلا به بیماری اوتیسم را مشخص نماید

مغز در حال رشد کودکان جوان بیشترین آسیب را در مقابله با سمهای آلودگی هوا در محیط خواهند داشت و مطالعات بسیاری پیشنهاد کرده است که عملکرد مغز و سیستم ایمنی بلافاصله بعد از در معرض قرار گرفتن آلودگی آسیب خواهد دید .این اثرات می‌تواند ارتباط بین آلودگی و بیماری اوتیسم را ایجاد کنند و تحقیقات بعدی را برای این ارتباط پیشنهاد نماید.

منبع:

ساینس دیلی