ام ار ای گرفته شده نشان دهنده یک ناهنجاری مغزی درکودکانی هست که در ۲ سالگی تشخیص اوتیسم گرفته اند

MRIنوزادان نشان دهنده ارتباط افزایش مایع مغزی نخاعی بااوتیسم است ام ار ای گرفته شده نشان دهنده یک ناهنجاری مغزی درکودکانی هست که در ۲ سالگی تشخیص اوتیسم گرفته اند.تقریبا ۷۰ درصد کودکانی که در ۲ سالگی تشخیص اوتیسم دریافت کرده بودند دارای افزایش حجم مایع مغزی –تخاعی خارج محوری در سن ۶ و ۱۲ ماهگی نوزادی بوده اند.این نتیجه گیری میتواند به عنوان یک پیش گو برای تعیین تشخیص اوتیسم درسنین پایینتر از ۲ سالگی و همچنین تعیین استراتژی های درمانی کمک کننده باشد.نتیجه قابل توجه دیگری که دراین تحقیقات بدست آمدآن بود که هرچه حجم این مایع مغزی نخاعی بیشتر بود شدت علایم در سن ۲ ساگی که کودک تشخیص اوتیسم گرفته ،بیشتر بوده است.