یک مطالعه جدید، شبکه‌های ذهنی کارکردی منحصر به فرد مرتبط با رفتارهای خاص اختلال طیفی اوتیسم (ASD) را در ۱۲ و ۲۴ ماهه نوزاد در معرض خطررشد اوتیسم  ASD  را مشخص کرده‌است.این مطالعه ابتدا برای اولین بار به بررسی الگوهای ارتباطات عملکرد مغزی بستگی به پیدایش  این رفتارها در دوران پس از زایمان دارد.

برای اطلاعات بیشتر لینک منبع مراجعه کنید.