دانشمندان یک آزمایش خون و ادرار ایجاد کرده اند که می تواند اوتیسم را در کودکان تشخیص دهد.محققان دانشگاه وارویک معتقدند که این آزمایش یک نوعی است که  منجر به تشخیص زود هنگام اختلالات طیفی اوتیسم در کودکان شود، که پس از آن می تواند درمان مناسب بسیار زودتر در زندگی آنها باشد. اوتیسم  ها عمدتا تعامل اجتماعی و ارتباطات فردی اثر می گذارند، که نشانه هایی از جمله اختلالات گفتاری، رفتار تکراری و یا اجباری، بیش فعالی، اضطراب و سازگاری با محیط های جدید است.

برای اطلاعات بیشتر لینک منبع مراجعه کنید.