محققان تست خون را برای تشخیص اختلال طیف اوتیسم توسعه داده اند اکنون موفق به استفاده از رویکرد مبتنی بر داده های متمایز خود برای ارزیابی درمان ها ممکن شده است. یافته های اخیر در مرزهای علوم اعصاب سلولی، توانایی تسریع در توسعه مداخلات پزشکی موفق شده است. یکی از چالش ها در ارزیابی اثربخشی درمان برای اوتیسم، چگونگی سنجش برای بهبودی است. در حال حاضر تشخیص و ارزیابی موفقیت یک مداخله به شدت بر مشاهدات متخصصان و حامیان تأکید شده است. همچنین علاوه بر توسعه و آزمایش موفقیت آمیز نخستین آزمایش فیزیولوژیکی برای اوتیسم ، استفاده از روش خوب برای تعیین یک احتمال نسبی مادر در داشتن یک کودک مبتلا به اختلال اوتیسم مشارکت دادند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه کنید.