حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان داشت وزارت بهداشت اگر دسته بندی بهداشت و درمان را  تعریف کند حتما در ادامه آن جایگاه کاردرمانی هم برای همگان مشخص خواهد شد.کاردرمانی یکی از اجزای درمان است که باید به عنوان یک عامل اصلی در توانبخشی به حساب آورده شود. افزایش توانمندی های فرد و بازگشت به جامعه برای کاردرمانی یک هدف به حساب می‌آید .کاردرمانی استفاده‌های متعددی دارد از جمله باز توانی ذهنی و بازتوانی جسمی هنوز هم کار در نتوانسته جایگاه خود را در سیستم بهداشت درمان پیدا کنند این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد . این که کار درمانی در جایگاه سیستم بهداشت درمان هنوز مشخص نیست چند علت دارد یکی اینکه مردم اهمیت کار درمانی را نمی‌دانند دوم اینکه در جایگاه خاصی برای کاردرمانی در حیطه درمان مشخص کردند که اگر سطح بندی ها انجام بشود حتما برای مردم مشخص می‌شود .همچنین بیان کرد که کار درمانی در حال حاضر تحت پوشش بیمه پایه نیست ولی می‌تواند تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار بگیرد.