pull-icon
logo-mobile

لینک های اصلی

avatar

پنل کاربری

آفلاین

حساب شما

داشبورد

خروج از سیستم

صفحه اصلی/بازی درمانی

بازی درمانی

بازی راهی است که از طریق آن دیگران می توانند هر آنچه را  میخواهند به کودک آموزش دهند.در  واقع این تنها راهی است که کودک می تواند خود را در  فضا و زمان واقعی ببیند و از آن مهم تر می تواند خود را درتعامل با اشیا ،حیوانات ،ساختمان ها و انسان ها ببیند.در حین بازی کودک الگوهای پیچیده و لازم برای زندگی مستقل خود در آینده را بدون وقفه تمرین می کند و از همه مهمتر بدان ها علاقه مند می شود.در واقع اگر کودکی بخواهد در آینده وقتی که بزرگ شد ،ارتباط مناسبی با اطرافیانش داشته باشد و موفقیت آمیز از پس موانع پیش رو برآید،میبایستی روزی روزگاری برای این همه مشکل و چالش پیش رویش تمرین کرده باشد.این تمرین همیشگی بازی نام دارد.(فرانز،1963).همه کودکان بازی میکنند و در بازی است که کودک خودش را در جهان اطرافش میشناسد.نگاه کردن  به بازی یک کودک نماینگر پنجره ای است که رو به آینده زیستی او باز شده است.یکی از اصیل ترین کارهایی که بشر بدان پرداخته است بازی بوده است.(انجمن کاردرمانی  آمریکا،2002).

بر اساس مطالعات بازی دو جنبه مهم دارد :

1.علم بازی

می گوید بازی حیاتی ترین رکن رشد یک انسان است.

2.هنر بازی

در اینجا کودک و درمانگر به عنوان بازیگران محسوب می شوند و در این حالت لذت و آزادی به طور حتم وجود خواهد داشت.

شایان ذکر است که کاردرمانگرانی  که در بخش بازی درمانی فعالیت میکنند هم  باید علم کافی نسبت به پدیده بازی در کودکان را داشته باشند و هم مهارت کافی را در بازی درمانی دارا باشند.یکی از موارد مهم در  مرکز کاردرمانی آریان که با رویکرد گروهی بازی بیشتر موافق است آن است که بازی درمانان باید نسبت به فرهنگ و علایق شخصی یک کودک و خانواده او توجه ویژه ای نشان بدهند.در کنارآن دیدگاه توانبخشی عصبی کودکان با توجه به این یک دیگاه چند رشته ای به حساب می آید جنبه درمانی بازی را مهمتر از جنبه سرگزمی آن  میداند.با توجه به این دو مقوله مرکز کاردرمانی آریان با استفاده از درمانگرانی که هنر و علم بازی را به خوبی برای درمان استفاده میکنند آماده ارایه فرهنگ جدیدی از بازی درمانی در قالب گروه های منظم و نامنظم و متغیر است که در هرکدام از این گروها با توجه به اولویت های ارزیابی شده توسط مسئول فنی و سرپرست کلینیک و نیز  شکایات خانواده ،تصمیمات درمانی و البته سرگرم کننده ای برای مراجعین محترم در نظر گرفته خواهد شد.


 

 

بازي درمانی چگونه به کودکان داراي اختلال هماهنگی رشدي کمک میکند؟
 
 

اختلال هماهنگی رشدي یا همان Developmental Coordination Disorder) DCD) ، یکی از
نارساییهاي بارز در زمینۀ رشد مهارتهاي حرکتی در کودکان سنین پیش دبستان و دبستان است که در
ابتدا در کودك به صورت مشکلی در زمینۀ یادگیري یا داشتن مهارتهایی که نیاز به هماهنگی حرکتی
دارند، آشکار می شود. این اختلال باعث افت عملکرد فرد در همه ي حوزههاي کاري مانند بازي و عملکرد-
هاي تحصیلی، میگردد که این امر خود باعث افت عملکردهاي اجتماعی در آینده میشود. به همین دلیل
درمانگران روز به روز به دنبال روشهاي جدیدتر با تاثیرات بهتر براي درمان این اختلال هستند. یکی از این
روشها، استفاده از بازي است. بازي بهترین شیوه یادگیري کودکان است و محیطی است که در آن، مهارت-
هاي اولیه ي کار بزرگسالی و تعامل اجتماعی، رشد و توسعه مییانبد. از این رو استفاده از بازي براي درمان
افراد مبتلا به اختلال هماهنگی رشدي میتواند روشی بسیار موثر باشد.
 
تعریف بازي و بازي درمانی

بازي به آسانی تشخیص داده میشود اما به سختی قابل تعریف است. متخصصان زمینه بازي تعاریف مختلفی
براي بازي ارائه دادهاند. بازي طبیعی ترین شکل کودك براي برقراري ارتباط با دنیاي پیرامون خود است.
کودك از طریق بازي موقعیتی بدست می آورد که از طریق آن اعتقادات، احساسات و مشکلات خود را پیدا
کند و مهارتهاي زندگی را بیاموزد و فرصتی براي رشد توانایی ها و نگرشهاي فرد است. بازي تجربه ي
اصلی کودك براي ادراك جهان پیرامون است و جایگاه وي در جهان را مشخص میکند. به تدریج که کودك
رشد و نو مییابد در ارتباط با خود و جهان مادي و اجتماع پیرامونش اقدام به معنا سازي میکند و از طریق
ابزار "بازي کردن" خود را کشف میکند. مرکزیت تجربه در بازي باعث میشود که کودك ضمن نشان دادن
خلاقیت، مشکلات و واکنشهاي خود را نسبت به جهان پیرامون نشان دهد و این امکان را فراهم میآورد که
بازي به شکل پویایی از درمان تبدیل شود. بازي درمانی تعاملی کمکی بین کودك و درمانگر، و روشی است
که طی آن، ابزارهاي طبیعی بیان حالت کودك، یعنی بازي، به عنوان متد درمانی وي به کار گرفته میشوند.
در طی روند درمان درمانگر به عنوان یک همبازي با ارائه و جهت دهی بازيهاي مورد نیاز کودك میتواند
مهارت هاي لازم را در کودك بوجود آورد و تقویت کند.
امروزه کاردرمانگران نه تنها بازي را ابزاري قوي براي ارزیابی و درمان میدانند، بلکه آن را به عنوان یک
حیطه ي کاري مهم در کنار کار و نقشهاي اجتماعی و فعالیتهاي روزمره زندگی در نظر میگیرند و
معتقدند این حیطه باید پرورش یافته و تمرین شود. کاردرمانگران از بازي براي درمان اختلالات جسمی،
ذهنی و روانی کودکان استفاده میکنند.
کودکان مبتلا به کم توانیهاي حسی، حرکتی و شناختی نیز بازي میکنند و بازي آنها در صورت فراهم بودن
فرصتهاي مناسب، موازي با بازيهاي کودکان فاقد این مشکلات است. کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی
رشد نیز مانند سایر کودکان داراي کم توانی فاقد یک سري مهارتهاي لازم هستند و این فقدان در الگوي
بازي کردن آنها نیز به چشم میخورد. با توجه به اختلال اصلی این کودکان یعنی عدم توانایی در اجراي
فعالیتهایی که نیازمند هماهنگی حرکتی هستند، ناتوانی در بازيهایی که نیاز به ارتباط با محیط دارند
مشهودتر است.
اختلال هماهنگی رشدي

مشخصه ي اختلال هماهنگی رشدي یا همان Developmental Coordination Disorder) DCD)
عملکرد ضعیف در فعالیتهاي روزانه است که نیازمند هماهنگی هستند. تظاهر این اختلال ممکن است به
صورت تاخیر در رسیدن به شاخصهاي حرکتی رشد، همانند نشستن، خزیدن و راه رفتن باشد. تظاهر دیگر
آن به صورت دست و پا چلفتگی در حرکات ظریف یا درشت است که موجب عملکرد ضعیف در ورزش و
داشتن دست خط بد میشود. میزان شیوع این اختلال در سنین مدرسه حدود 5%، و نسبت ابتلاي پسران
به دختران 2 تا 4 برابر است. علت این اختلال، نامعلوم اما احتمالا چند عاملی است. عوامل خطر ساز عبارتند
از نارس بودن هنگام تولد، هیپوکسی، سوءتغذیه دوران حاملگی و وزن کم هنگام تولد. این اختلال اغلب در
کودکانی دیده میشود که بیش فعالی و اختلال یادگیري دارند.
علائم این بیماري شامل مشکلات حرکتی از جمله تأخیر رشد حرکتی، اختلالات تعادل، اختلالات درکی
حرکتی، ناپختگی جسمانی، هماهنگی حرکتی ضعیف در اندامهاي فوقانی و تحتانی و در بعضی مواقع بروز
اختلالات شناختی خفیف است. همچنین، این کودکان در برخی از کارکردهاي مغزي از قبیل سازماندهی،
تصمیمگیري، برنامه ریزي، تجسم ذهنی، تفکر انتزاعی، انجام حرکات هدفمند، تنظیم سرعت حرکت و انجام
تکالیف حرکتی جدید، نیز میتوانند دچار مشکل شوند. بازي درمانی چگونه میتواند به درمان این اختلال کمک کند؟
طی جلسات بازي کاردرمانگران بعد از ارزیابی کودك و تعیین نقاط قوت و ضعف وي، بازي هایی را متناسب
با نیازهاي فرد طراحی و اجرا میکنند و بدین ترتیب باعث پیشرفت و بهبود کودك در حیطه هاي مورد نظر
میگردند. با توجه علائمی که پیشتر نام برده شد، بازيهایی به منظور افزایش هماهنگی حرکات مانند
هماهنگی حرکات چشم با اندامها، فعالیتهاي درگیرکننده ي دو سمت بدن (Bilateral)، مانیپولاسیون،
بهبود ادراك، افزایش آگاهی از بدن، افزایش مهارتهاي شناختی مثل درك مفهوم ترتیب و توالی و افزایش
عملکرد حسی حرکتی، طراحی و اجرا میکنند.
در جلسه بازي درمانی علاوه بر رفع مشکلات حسی حرکتی، به مشکلات عاطفی و روانی که به طبع
اختلالشان ایجاد میشود، پرداخته میشود. مشکلاتی مثل طرد شدن از جمع همسالان، فشارهایی که از
طرف خانواده به صورت نا خودآگاه به فرد وارد میشود، باعث ایجاد سرخوردگی و حس حقارت و نیز کاهش
عزت نفس کودك میگردد.


برای مشاهده ی ویدئو های مربوط به بازی درمانی بر روی لینک های زیر کلیک کنید:http://www.aparat.com/v/lBnau 

http://www.aparat.com/v/0mPnE

http://www.aparat.com/v/ctB9L

منبع:
www.forum.isota.ir