تشخیص نشانه های بیش فعالی در کاردرمانی

در این ویدیو نشانههای بیش فعالی درکودکان تشریح می شود.تشخیص به موقع این اختلال وو ارجاع ان به تیم توانبخشی به خصوص کاردرمانی میتواند در سن ۳-۵ سالگی از بروز بیش از حد علایم در سنین بالا جلوگیری نماید .