در این فیلم ماساژحسی برای نوزادان در فیلم مشخص شده که توسط درمانگر متخصص ماساژ برای نوزادان آموزش داده میشود.تحریکات حسی برای نوزادان موضوع داغ تحقیقاتی در زمینه رشدی کودکان در دهه اخیر بوده است.در این میان اختلال پردازش حسی در نوزادان کم وزن هم ثابت شده است.